Lakossági tájékoztató az ebek tartásáról, annak egyes szabályairól

Lakossági tájékoztató az ebek tartásáról, annak egyes szabályairól

Lakossági tájékoztató az ebek tartásáról, annak egyes szabályairól, nyomtatványok, veszettség elleni oltás

 

Felhívás-  Ebösszeírás!                                                      

Tisztelt Ebtulajdonosok/Ebtartók!

Dorog Város Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Dorog város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában 2024. március 1. és 2024. május 31. napja között ebösszeírást végez!

Az ebösszeíró adatlapok benyújtási határideje: 2024. május 31. 16:00 óra

 

Az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is, tehát aki az előző ebösszeíráskor a bejelentési kötelezettségének eleget tett, az ismét köteles a jogszabályban meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után.  A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján kedvtelésből tartott állat esetében 150 000 Ft.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot ún. „Ebösszeíró adatlap 2024” kell kitölteni és azt (azokat) köteles az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége.

Az adatlapok beszerezhetők a

  • Dorogi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán előre egyeztetett időpontban (2510 Dorog, Bécsi út 79-81.)
  • letölthető az önkormányzat honlapjáról 
  • az elektronikus űrlap e-önkormányzat portálon keresztül (e-önkormányzat/Dorog Város Önkormányzata/általános vagy egyéb igazgatási ügyek/ebnyilvántartás/ebösszeírás)

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás a +36 33/431-299  telefonszámon kérhető hétfőtől-csütörtökig 8:00-16:00 óra között, pénteken 8:00-12:00 óráig

A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

Elektronikus azonosítással:   ­

E-önkormányzati portálon keresztül elektronikus űrlap kitöltésével (e-önkormányzat/DorogVáros Önkormányzata/általános vagy egyéb igazgatási ügyek/ebnyilvántartás/ebösszeírás

E-papír szolgáltatáson keresztül

Továbbá benyújtható:  

-  Postai úton: Dorogi Polgármesteri Hivatal (2510 Dorog, Bécsi út 79-81.) a címre, a borítékra, kérjük, írják rá:   Ebösszeírás”

-   Személyesen: a Dorogi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán előre egyeztetett időpontban  

-   Elektronikus levélcímre: aláírt adatlap beküldhető a emberieroforras@dorog.hu címre.

Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, bejelenteni (az eb elveszett, elhullott, más tulajdonoshoz került stb.) „Bejelentőlap ebtartásban bekövetkezett változásokról” adatlap kitöltésével és benyújtásával!

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok/ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.10.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése alapján a 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, az ebösszeírási adatlap kitöltése előtt azt pótolja.

A kötelezettség nem teljesítése állatvédelmi bírsággal sújtandó.

Együttműködését köszönjük!

Dorog, 2024.03.12.

                                                                                                                 Kecskésné Patos Szilvia
                                                                                                                              jegyző

Ebösszeíró adatlap

Segédlet az adatlap kitöltéséhez

Adatkezelési tájékoztató - Ebnyilvántartás vonatkozásában kezelt adatok

 

Változásbejelentő adatlap

Tájékoztató az ebek veszettség elleni oltásról

Tulajdonosi tájékoztató

 

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ AZ EBEK TARTÁSÁNAK EGYES SZABÁLYAIRÓL

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, valamint a kedvtelésből tartott állatok tartátásról és forgalmazásáról szóló Kormányrendelet határozza meg az ebek, illetve más kedvtelésből tartott állatok tartásának feltételeit, melyekről az alábbiakban tájékoztatjuk a lakosságot:

- az állandóan zárt körülmények között tartott állat számára az állattartó köteles az állat szükségleteihez igazodó, megfelelő mozgásteret biztosítani,

- az ebek ürülékét az állat tartója a közterületről köteles eltávolítani,

- az állat elűzése, elhagyása vagy kitétele tilos,

- amennyiben a kóbor állat befogásától számított 15 napon belül az állat tulajdonosa nem válik ismertté, az állat az állam tulajdonába kerül. A kóbor állatokat a dorogi gyepmesteri telepre szállítják.
Kele Tibor gyepmester elérhetősége: 30/960-7199,

- ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, a tulajdonos köteles az állatot visszavenni, valamint a befogásával és elhelyezésével kapcsolatos költségeket megtéríteni,

- a kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét szükségtelenül ne zavarja,

- a kedvtelésből tartott eb állattartási helyének olyan mértékűnek kell lennie, hogy az állat fajára jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni,

- tilos ebet tartósan 10 m2-nél kisebb területen, illetve tartósan 4 méternél rövidebb eszközzel kikötve tartani,

- ebek csoportos tartása esetén számukra egyedenként legalább 6 m2 akadálytalanul használható területet kell biztosítani. Nem minősül csoportos tartásnak a szuka együtt tartása a kölykeivel, azok hathetes koráig,

- amennyiben ebet futólánccal - vagy ahhoz hasonló elven működő szerkezettel - kikötve tartanak, a feszített és futó részek hosszának összege nem lehet kevesebb 5 méternél, valamint a futó rész nem lehet rövidebb 3 méternél,

- az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok, illetve az ember biztonságát,

- belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes,

- közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztessen,

- szájkosarat használni - ha külön jogszabály a szájkosár használatát nem írja elő - kizárólag az egyed jellemzően agresszív magatartásának ismerete esetén kell.

- az állatvédelmi hatóság által veszélyesnek minősített eb kizárólag az állatvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel, ivartalanítva és elektronikus azonosítóval megjelölve tartható.

A kóbor állatokat a dorogi gyepmesteri telepre szállítják.
Gyepmester elérhetősége:
Kele Tibor:30/960-7199 

facebook

Dorog Város Jegyzője